Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobných údajov

Plně respektujeme právo každého člověka na soukromí a ochranu osobních údajů. Maximální bezpečnost při zpracovávání Vašich osobních údajů a zároveň jejich ochrana je v naší společnosti samozřejmostí, na kterou se můžete spolehnout.

Abychom zaručili ochranu každého Vašeho osobního údaje, se kterým se při naší práci dostaneme do styku, přijali jsme technická, organizační i personální opatření v souladu vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jako „GDPR“) a také aby byla všechna tato naše opatření v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“).

Je pro nás důležité, aby každý, kdo využívá služby naší společnosti, byl informován o důvodech a způsobech zpracování osobních údajů, o způsobech nakládání s osobními údaji, jakož is právy, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů určuje zákon. V tomto dokumentu Vám poskytujeme všechny potřebné informace týkající se výše uvedených oblastí.

V souvislosti s přijatými opatřeními na ochranu osobních údajů dodržujeme přísná pravidla, která stanoví, který pracovník společnosti Be Lenka s.r.o. má přístup k osobním údajům, jakož i to, které Vaše osobní údaje je oprávněn zpracovat.


1. Kdo je provozovatelem Vašich osobních údajů?
Provozovatelem osobních údajů je společnost Be Lenka s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, Žilina 01008, IČ: 51085291, zapsaná v OR Okresního soudu Žilina, odd. Sro, vl.č.68526/L

Svá práva můžete uplatnit na této e-mailové adrese: gdpr@barebarics.com

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?
V naší společnosti pracujeme pouze s těmi osobními údaji, které nám umožňují poskytování služeb v rozsahu naší činnosti, tedy zpracovat objednávku našich zákazníků ve smyslu administrativy a doručení tak, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti, a také abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Druhy osobních údajů, které zpracováváme

Základní osobní údaje
Mezi základní identifikační údaje, které zpracováváme, patří titul, jméno a příjmení, obchodní jméno a v případě obchodních společností i IČ.

Kontaktní údaje
Kontaktními údaji se rozumí telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturační a doručení), jméno na sociální síti Facebook.

Informace o objednávkách
V rámci zpracování objednávek v naší společnosti pracujeme s údaji o objednávkách, které u nás zákazník zrealizoval. Na základě těchto informací umíme zákazníkovi doporučovat další produkty.

Informace o komunikaci
Mezi informace o komunikaci s našimi zákazníky patří veškeré údaje o způsobech a předmětu vzájemné komunikace, které evidujeme, abychom našim klientům mohli poskytovat přiměřenou zákaznickou podporu.

Fotografie
V rámci poskytování služeb poradenství v oblasti nošení dětí se při naší práci dostáváme do styku is fotografiemi našich zákazníků, kteří nám své fotografie posílají formou e-mailu nebo soukromé zprávy na sociální síti Facebook. Fotografie se týkají výlučně našich produktů a na základě těchto fotografií víme zákazníkům poskytnout poradenství v oblasti nastavování a používání našich produktů. Tyto fotografie nikdy nezpřístupňujeme třetí straně, podléhají maximální ochraně v zájmu respektování soukromí každého našeho klienta.

Transakční údaje
Transakční údaje jsou výlučně informace o platbách za naše produkty, zboží a služby. I na základě zpracování těchto údajů jsme schopni poskytnout našim zákazníkům služby v rozsahu naší činnosti.

Informace o chování zákazníků na stránce našeho internetového obchodu www.barebarics.sk
Do této kategorie údajů patří informace o zákaznících a potenciálních zákaznících, kteří navštívili naši stránku včetně informací o zařízeních, přes které si zákazník prohlíží naši stránku, jako je IP adresa az ní odvozená poloha, identifikace zařízení a jeho technické parametry, dále údaje o produktech, které si zákazník v našem e-shopu prohlíží, na které kliká a které vkládá do košíku, o článcích, na které kliká.

Údaje o chování zákazníků při čtení našich e-mailů a zpráv
V rámci komunikace se zákazníkem zpracováváme i údaje o stavu zpráv, které zákazníkům zasíláme, především o době otevření a přečtení zprávy, jakož i informace o zařízení, na kterém zprávy čte (IP adresa az ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze).

3. K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje našich klientů zpracováváme za účelem poskytování zboží a služeb v rozsahu naší činnosti. Jednotlivé účely charakterizujeme následovně:

Zpracování údajů na základě plnění smlouvy
Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy mezi zákazníkem, jako naším objednatelem, a námi, jako dodavatelem, při využívání našich služeb. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný k uzavření a plnění příslušné smlouvy. Jde zejména o plnění předmětu smlouvy, zákaznickou podporu, správu smlouvy a evidenci účastníků.

Pro tento účel je poskytování osobních údajů zákazníkům zcela dobrovolné, ale je nezbytné pro úspěšné uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s klientem uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Zpracování dat pro marketingové účely
Osobní údaje našich klientů zpracováváme i pro účely marketingu, máme-li od klientů k tomuto účelu udělen souhlas. Marketing se týká zejména těchto činností:

Nabídka produktů a služeb společnosti Be Lenka s.r.o.. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat elektronicky, zejména formou e-mailů, případně formou zprávy na sociální síti, je-li tato forma pro Vás přijatelnější.

Posílání informačních emailů obsahujících obchodní nabídky, články a informace z aktivit z předmětu činnosti společnosti Be Lenka s.r.o.

Poskytovaný souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nezbytný, abychom Vám mohli zasílat nabídky služeb společnosti Be Lenka s.r.o.. Bez uděleného souhlasu nemůžeme poskytovat individuální nabídky zboží a služeb. Souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na: gdpr@barebarics.com

4. Používání cookies
Soubory cookies používáme pouze s Vaším souhlasem. V případě zájmu o zabránění používání cookies si můžete před návštěvou naší internetové stránky spustit funkci Soukromé prohlížení. Spuštění této funkce však může způsobit, že některé z částí našeho webu nebudou zobrazeny správně, čímž může být prohlížení stránky komplikovanější.

5. Jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?
Souhlas udělený společnosti Be Lenka s.r.o. je platný po dobu trvání smluvního vztahu a dalších následujících 10 let od ukončení smluvního vztahu, nebo do odvolání souhlasu zákazníkem. Po uplynutí uvedeného času budou osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu ak těm účelům, ke kterým podle platné legislativy není nutný souhlas.

6. Odkud osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme:

- Přímo od klienta při uzavření, v průběhu trvání a plnění smlouvy.
- Přímo od klienta udělením souhlasu se zasíláním informačních emailů.
- Od jiných osob, kterým klient k tomu dal souhlas.


7. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely?
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založen na dobrovolnosti, z tohoto důvodu jej klient může kdykoli odvolat. Pokud si klient nepřeje dostávat od nás nabídku, může nás o této skutečnosti informovat e-mailem na gdpr@barebarics.com

Co má odvolání souhlasu obsahovat?
Kdo odvolání podává. Uveďte Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Uveďte, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Souhlas můžete odvolat obecně (bude se vztahovat na všechny marketingové činnosti), případně specifikujte, na jaké marketingové činnosti se odvolání vztahuje.

Odvolání adresujte společnosti Be Lenka s.r.o.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?
Odvolání souhlasu můžete poslat e-mailem na: gdpr@barebarics.com

8. Jaká práva má klient v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Klademe velký důraz na respektování práv našich zákazníků. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte nárok na uplatnění následujících práv:

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů
Jde především o totožnost a kontaktní údaje provozovatele, účely zpracování a kategorie údajů, informace o příjemci nebo o kategoriích příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění provozovatelé, výpočet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k údajům
Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány, vzniká mu právo na přístup k informacím o účelech zpracování, o kategoriích dotčených údajů, o příjemcích a době uchovávání osobních údajů. Také má zákazník právo na informace o svých právech, jakož io právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klientovi vzniká zároveň právo na přístup k informacím o zdroji osobních údajů, o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, jakož ik informacím a zárukám v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Zákazník má právo na poskytnutí kopie zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu
V případě, že se Vaše osobní údaje změnily, v důsledku čehož by společnost Be Lenka zpracovávala neaktuální nebo nepřesné osobní údaje, nás můžete informovat a my Vaše evidované osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz
Osobní údaje jsme povinni v určitých právními předpisy stanovených případech na pokyn zákazníka vymazat. Z uplatnění práva na výmaz nám vyplývá povinnost vyhodnocovat, zda jsou k vymazání splněny zákonem žádané podmínky, jelikož v některých právem stanovených případech jsme povinni osobní údaje uchovávat a archivovat během zákonem stanovené doby, a to navzdory tomu, že by klient požadoval dané údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování údajů
Právo na omezení zpracování údajů máte možnost uplatnit v případě, že si přejete, abychom Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávali výlučně na nutné zákonné důvody, případně žádáte, abychom Vaše osobní údaje zablokovali.

Právo na přenosnost dat
Pokud zákazník požaduje, abychom jeho osobní údaje poskytli jiné společnosti, má možnost požádat nás o předání svých osobních údajů v odpovídajícím formátu. Učiníme tak v případě, že nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo namítat automatizované individuální rozhodování
V případě, že se zákazník domnívá, nebo zjistí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnou legislativou, žádáme, aby se na nás obrátil se žádostí o vysvětlení zda odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu. Námítku může vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
S jakýmkoli podnětem nebo stížností v souvislosti se zpracováním osobních údajů se může klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

Uplatnění práv
Právo na ochranu osobních údajů poskytnutých společnosti Be Lenka s.r.o. si můžete uplatnit na e-mailové adrese gdpr@barebarics.com. Vyjádření poskytujeme bezplatně. V případě, že by byl podnět nepřiměřený, nebo by se vyskytoval opakování, máme právo účtovat si adekvátní poplatek, který zohledňuje administrativní náklady s poskytnutím informací.

9. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
Souhlas se zpracováním osobních údajů dává klient společnosti Be Lenka s.r.o.. Společnost má přístup k osobním údajům jako provozovatel. Přístup k osobním údajům mají především zaměstnanci společnosti Be Lenka s.r.o., osobní údaje mohou být zpřístupněny také smluvním zprostředkovatelům, jako jsou programátoři, správci e-shopu, doručovací společnosti a vedení účetnictví.

Smluvními zprostředkovateli jsou společnosti, které spravují náš systém a zajišťují chod společnosti a fungování jejích jednotlivých částí. S těmito zprostředkovateli má společnost Be Lenka s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zprostředkovatelé jsou také vázáni dodržováním pravidel na ochranu osobních údajů, včetně mlčenlivosti, abychom zaručili nejvyšší míru právní ochrany, která odpovídá požadavkům platné legislativy na území České republiky.

V Žilina, dňa 25. 5. 2018