Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu (e-shopu)

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi obchodníkem Be Lenka s.r.o. se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 01 Žilina, IČO: 51085291, DIČ: 2120590197, společnost vedená v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č.k. 68526/L (dále jen „Prodávající“) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží, jakož i dodávka zboží vyrobeného na zakázku či pronájem zboží prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího  www.belenka.comwww.belenka.skwww.belenka.czwww.belenka.dewww.belenka.frwww.belenka.plwww.belenka.eswww.belenka.itwww.belenka.at www.belenka.hu www.belenka.eu  (dále také „E-shop“).

Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Provoz:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina

E-mail: info@belenka.cz

Telefonický kontakt: +420 22 727 27 50

Číslo účtu – IBAN: SK7483300000002001293158 pro platby v EUR

Číslo účtu: 2801293156/2010 pro platby v CZK

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI) Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Žilině pro Žilinský kraj, ul. . Předměstská 71, 011 79  Žilina, tel.č. 041/7632130, za@soi.sk

Prosíme neuhrazovat platbu za objednané zboží, pokud neobdržíte potvrzení objednávky a platební údaje na váš e-mail.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Definice některých pojmů:

• E-shop – počítačový systém umístěný v síti internetu s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží.

• Kupující – fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím.

• Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

• Zboží – produkty, které jsou v aktuální nabídce e-shopu www.belenka.cz, včetně cenin (vstupenek na akce) a dárkových poukazů nabízených v tomto e-shopu. Pod pojmem zboží se myslí „nové zboží“ nebo „použité zboží“, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.

• Nové zboží – zboží, které nebylo používáno a nachází se v originálním balení výrobce spolu s veškerým příslušenstvím.

• Použité zboží – zboží, které již bylo používáno a je označeno jako „použité zboží“. Kupující bere na vědomí, že použité zboží může být opotřebováno nebo může mít vady, které vznikly při jeho použití. Stav použitého zboží je uveden na internetové stránce e-shopu v jeho popisu a případné vady nebo opotřebení jsou zohledněny v ceně použitého zboží.

• Kupní cena – celková cena, ve které je zahrnuta cena zboží, včetně nákladů na jejich dodání.

2. Elektronická objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Elektronickou objednávkou za účelem dodání zboží se rozumí odeslaný:

2.1.1. elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky e-shopu www.belenka.cz s uvedením informací o velikosti zboží, vzoru, příp. doplňcích na nosiči, celkovou cenu tohoto zboží a nákladů na jeho dodání, způsob platby a způsob a čas dodání zpracovaný systémem elektronického obchodu.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí v registračním formuláři, včetně telefonického kontaktu. Údaje uvedené v elektronické objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Cenové podmínky

3.1. Při objednávání zboží se na zboží vztahuje cena zveřejněná jako cena daného zboží. Zboží, které se zobrazí v e-shopu na základě vyhledávání, resp. na základě volby kategorie kupujícím, je seřazen od zboží, které bylo v databázi prodávajícího přidáno jako poslední a které se kupujícímu zobrazí jako první, po zboží, které bylo v této databázi přidáno jako první a které se kupujícímu zobrazí mezi posledními. Nabídka zboží se nepřizpůsobuje chování kupujícího v e-shopu, ani jeho preferencím či jiným parametrům zobrazení zboží, pokud kupující s takovým řazením nesouhlasí, resp. pokud si jiné parametry zobrazování zboží (jsou-li v e-shopu k dispozici) neurčil sám. Prodejní ceny v e-shopu jsou uváděny v eurech a v případě belenka.cz v CZK.
V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dodání zboží nebo zakázkové výroby, ty budou připočteny k ceně zboží ve výši podle všeobecných obchodních podmínek. Kupní cena není přizpůsobena chování kupujícího v e-shopu.

3.2. Akční ceny a případné další slevy platí v časovém období, po které akce trvá, a za splnění podmínek uvedených pro každou akci či slevu samostatně. Různé akce a slevy nelze kombinovat, pokud není výslovně uveden opak.

3.3. V případě, že je prodejní cena v e-shopu uvedena se slevou, má se za to, že prodejní cena před slevou je ta cena, za kterou Prodávající zboží nabízel a prodával v období alespoň 30 dní před poskytnutím slevy, nebo cena platná od začátku prodeje, pokud se zboží prodávalo v období kratším než 30 dní. To neplatí pro slevy pro registrované uživatele, slevy poskytnuté z důvodu vady zboží či jiné slevy, u nichž zákon nevyžaduje uvádění referenční ceny před slevou.

3.4. Prodávající v případě dodání zboží nebo služby do zahraničí nenese odpovědnost za cla, poplatky a daně vyměřené v souvislosti s dovozem zboží z České republiky. Tyto náklady nese výhradně kupující.

4. Způsob platby

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Dobírka – kupující zaplatí za zboží při převzetí zásilky doručovateli.

4.1.2. Bezhotovostní převod peněz na bankovní účet prodávajícího – kupující po předchozí výzvě k úhradě a přijetí potřebných údajů prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím převede celkovou částku za objednané zboží (kupní cenu) na účet vedený ve Fio Bance, IBAN: SK74 8330 0000 0020 platby v Eurech a 2801293156/2010 při platbách v CZK, přičemž jako variabilní symbol uvede číslo objednávky a do poznámky pro příjemce uvede své jméno a příjmení. Objednávka bude vyřízena až po připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího v dodacích lhůtách uvedených v čl. 5 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě zániku smlouvy je platba vrácena na účet zákazníka v plné výši.

4.1.3. Platba prostřednictvím platební brány GOPAY (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba převodem). Schváleno a regulováno Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR.

4.2 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě zboží vyrobeného na zakázku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky objednaného zboží jsou vyřizovány v nejkratších možných lhůtách v závislosti na dostupnosti zboží a provozních možnostech prodávajícího. Veškeré zboží uvedené jako skladem, prodávající odešle do 72 hodin od potvrzení objednávky, resp. při platbě předem do 72 hodin od připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Při dodání zboží objednaného na objednávku i zboží, které v době potvrzení objednávky není skladem, prodávající odešle do 12 týdnů od potvrzení objednávky a připsání celkové částky kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30 dnů. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech po dohodě se spotřebitelem lhůtu pro dodání zboží prodloužit, a to i opakovaně.

5.2. Pokud se v elektronické objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, prodávající o tom informuje kupujícího, přičemž jej informuje o možnosti částečných dodávek a nákladů za dodání.

5.3. Zboží je doručováno prostřednictvím třetích osob (dodavatelů) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž kupující je povinen objednávku na této adrese převzít při jejím dodání. V případě, že objednaným zbožím je cenina (vstupenka na akci), platí, že tento bude dodán na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce v elektronické podobě, ledaže by objednávka výslovně určovala, že takové zboží má být kupujícímu dodáno ve fyzické podobě. Za ztrátu, odcizení či zničení vstupenky odpovídá kupující a prodávající není povinen vystavit kupujícímu duplikát. Kupující zároveň není oprávněn pozměňovat či kopírovat vstupenku.

5.4. Faktura je kupujícímu doručována elektronicky na mail adresu uvedenou kupujícím, přičemž faktura slouží také jako potvrzení o uzavření smlouvy a záruční list.

5.5. Zboží je dodáváno na území Slovenské republiky, České republiky, popřípadě na území jiného státu po vzájemné dohodě.

5.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

5.7. Při přebírání zboží se spotřebiteli doporučuje zkontrolovat:

– zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou,

– zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou,

– zda je zboží poškozeno.

V případě, že bylo spotřebiteli dodáno zboží, které si neobjednal, pak prodávající doporučuje, aby spotřebitel ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktoval prodávajícího. V případě, že bylo dodáno zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, pak prodávající doporučuje, aby spotřebitel ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem nebo telefonicky kontaktoval prodávajícího. V případě zjištění poškození zboží prodávající doporučuje, aby kupující vyhotovil záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí doručovatel. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a. v případě, že kupní smlouvu nelze realizovat z důvodů na straně kupujícího, přičemž kupující ani na písemnou výzvu neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost (nesprávně uvedené kontaktní údaje, kupující s prodávajícím nekomunikuje ohledně objednávky na zakázku apod.),

b. v případě, že si kupující nepřevzal předmět objednávky do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl povinen si jej převzít ve smyslu výzvy příslušného doručovatele,

c. v případě poškození zboží při expedování objednávky, přičemž prodávající nemůže objednávku splnit z důvodu vyprodání ostatních skladových zásob,

d. v případě, že se již objednané zboží, které v době objednávky nebylo skladem, nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a z uvedených důvodů prodávající není schopen zboží kupujícímu dodat nebo jej dodat v ceně, která je uvedena v e – shopu,

e. v případě, že kupující si již v minulosti objednané zboží nepřevzal nebo jiným podstatným způsobem porušil tyto všeobecné obchodní podmínky nebo je dlužníkem prodávajícího,

f. v případě zboží, jehož cena v E-shopu byla nesprávná z důvodu vady v systému prodávajícího.

6.2. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zániku kupní smlouvy převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

6.3. Kupující, který je spotřebitel, je v souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží i bez uvedení důvodu. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, nese náklady na vrácení zboží (poštovné), a to i v případě, že zboží není vzhledem k jeho povaze možné vrátit prostřednictvím pošty.
V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy po uvedené lhůtě, takové odstoupení nebude platné a prodávající není povinen převzít spotřebitelům vrácené zboží, ani vrátit náklady na dodání zboží. Převzetím neoprávněně vráceného zboží dochází mezi spotřebitelem a prodávajícím k uzavření smlouvy o úschově zboží, která prodávajícího opravňuje požadovat od spotřebitele skladné ve výši 2 EUR bez DPH za každý den uskladnění neoprávněně vráceného zboží, přičemž prodávající je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit a vrátit zboží zpět kupujícímu . V případě, kdy výše skladného převýší hodnotu uskladněného zboží, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi daného zboží a započítat svoji pohledávku na úhradu skladného oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny za toto zboží. Výše uvedené platí také pro případ nevyzvednutí reklamovaného zboží po řádném vyřízení reklamace prodávajícím.

6.4. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy dle bodu 6.3 těchto všeobecných obchodních podmínek i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty k odstoupení.

6.5. Kupující, který je spotřebitel, není v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele. Zároveň platí, že spotřebitel v souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej vstupenky na akci, neboť vstupenka představuje ceninu, která spotřebitele opravňuje k využívání služeb/činnosti v rámci volného času, a to na místě a. v čase vymezeném vstupenkou.

6.6. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba kromě dopravce převezmete zboží a při dodání více zboží Vámi objednaných v jedné objednávce odděleně když Vy nebo Vámi určená třetí osoba kromě dopravce převezmete zboží, které bylo dodáno jako poslední. . Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adresu: Be Lenka s.r.o., Industry Park – PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika. E-mail: info@belenka.com, Tel. č.: +421 948 191 469. Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali, jeho použití však není povinné. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

V případě, že si kupující přeje odstoupit od smlouvy písemně, může použít následující vzor na odstoupení od smlouvy:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina

Slovenská republika

Věc: Odstoupení od smlouvy

Tímto vám sděluji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:

vypište název zboží nebo číslo objednávky a číslo faktury, na základě, kterých vám bylo zboží doručeno

Datum objednání zboží: vypište datum objednávky

Datum převzetí zboží: vypište datum, kdy vám bylo zboží doručeno

Důvod odstoupení od smlouvy: není povinností kupujícího jej uvádět

Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu: uveďte prosím vaše číslo účtu ve formě IBAN, bankovní spojení: název banky / v hotovosti poštovním poukazem na adresu: uveďte prosím vaše jméno, příjmení a adresu

V uveďte místo dne doplňte datum

S pozdravem

uveďte vaše jméno a příjmení, adresu (včetně ulice a čísla, PSČ a názvu obce/města) + váš podpis

Příloha: faktura

Zasílejte na adresu: Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika

6.7. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, Slovenská republika, nebo mu zboží předat osobně v jeho provozovně po předchozí dohodě. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nebo přímo prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty. Vzhledem k tomu, že prodávající nenese zodpovědnost za případnou ztrátu zboží při jeho přepravě, doporučujeme zaslat zboží formou doporučené pojištěné zásilky nebo vybranou kurýrní společností. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.

6.8. Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dodání zboží. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.V případě, že kupující odstoupí od smlouvy pouze částečně, t. j. pouze ve vztahu k některým produktů, přičemž ostatní produkty si kupující ponechává, prodávající není povinen vrátit kupujícímu část nákladů na dodání zboží, které nelze určit poměrně, a tudíž kupujícímu bude v takovémto případě vrácena pouze kupní cena zboží, ohledně kterého částečně odstoupil od smlouvy.

6.9. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu zaniká v případě, že si jej kupující neuplatnil ve lhůtě a způsobem upraveným v předchozích bodech těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.10. Prodávající doporučuje kupujícímu při vrácení zboží zasílat balík kurýrem a s pojištěním zásilky.

6.11. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k využití práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky, včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši rovnající se obvyklé ceně dárků.

6.12. Poukázání případných slevových kupónů spotřebiteli je jednostranným právním úkonem prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo částečně slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

6.13. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího uvedené v tomto článku obchodních podmínek se neuplatní v případě kupujícího, který není spotřebitelem.

7. Záruční podmínky a reklamační řád

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Prodávající odpovídá za vady, které se na zboží projeví v záruční době. Záruční doba v případě, že kupující je spotřebitel, je 24 měsíců na nové zboží a 12 měsíců na použité zboží. V případě, že kupujícím je jiná osoba než spotřebitel, zejména podnikatel, je záruční doba na nové i použité zboží 12 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

7.3. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a o způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, v souladu s ustanovením o ochraně spotřebitele. 

7.4. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího v e-shopu www.belenka.com www.belenka.cz.

7.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, za které prodávající odpovídá, a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.6. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od jejich zjištění. Za den uplatnění reklamace se považuje den doručení písemné reklamace zboží prodávajícímu, přičemž následně je kupující povinen předat reklamované zboží prodávajícímu.  Pokud k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, lhůty pro vyřízení reklamace začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží, včetně všech jeho součástí, v hygienicky nezávadném stavu umožňujícím bezpečnou manipulaci se zbožím dalšími osobami. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci zboží odmítnout. Poštovné při odeslání produktu k záruční reklamaci hradí kupující.

7.7. Kupujícímu se doporučuje provést prohlídku zboží při převzetí zboží.

7.8. Má-li zboží vady, má kupující právo uplatnit si reklamaci tak, že v písemné reklamaci popíše povahu vadu zboží a navrhovaný způsob vyřízení reklamace. Pokud zboží nemá dohodnuté vlastnosti, přičemž vadu lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat také výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to spotřebiteli nezpůsobí závažné obtíže.

7.9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace potvrzení ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.10. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět (např. u zlevněného zboží).

7.11. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Právo z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na poškození zboží zapříčiněné kupujícím, mimo jiné, zejména:

– přirozeným opotřebením, 

– znečištěním zboží nebo jeho částí, 

– zanedbáním předepsané péče o zboží, 

– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá, 

– zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),

– při používání zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací ke zboží či s účelem, ke kterému je zboží určeno,

– mechanickým poškozením, zejména roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží apod.,

– po uplynutí záruční doby.

Společnost Be Lenka s.r.o. používá nejekologičtější přírodní barviva na svršky obuvi. Disponuje certifikáty o vhodnosti používaného materiálu. Při kontaktu s vodou se může stát, že barva ze svršku boty obarví stopu nebo ponožku (nebo jinou část oděvu).

7.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží nebo odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

7.13. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v popisu závad při uplatnění reklamace.

7.14. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena tak, jak je uvedeno v odst. 7.8.

7.15. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

7.16. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo použitá věc má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


7.17. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými parametry. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci.


7.18. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ao vyřízení reklamace kupujícímu, který je spotřebitel, vydat písemný doklad (i e-mailem) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


7.19. Na vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahuje 30denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace v tomto případě není zákonem stanovena, prodávající se ji však zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.
7.20. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8. Ochrana osobních údajů, registrace v e-shopu a autorská práva

8.1. Návštěvník e-shopu má v rámci své objednávky nebo mimo objednávku možnost registrovat se v e-shopu a stát se tak registrovaným uživatelem. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

8.2. Registrace v e-shopu je možná na základě vyplnění registračních údajů a vyjádřením dobrovolného souhlasu s registrací, čímž registrovaný uživatel získá možnost spravovat své objednávky v prostředí on-line, možnost uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, možnost sledovat historii nákupů a možnost využívat výhod věrnostního programu prodávajícího, tzn. bezplatně poskytovaných služeb prodávajícího. Registrovaný uživatel nese jen cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které použije při přístupu k e-shopu a při registraci.

8.3. Případné komplikace při registraci v e-shopu nebo chyby spojené s uživatelským účtem může registrovaný uživatel nahlásit prodávajícímu, který však neodpovídá za to, že jeho systém, tedy i uživatelský účet, bude dostupný nepřetržitě, především z důvodů potřebných aktualizací a nutných oprav softwarového a hardwarového vybavení.

8.4. Uživatelský účet registrovaného uživatele je chráněn přihlašovacím jménem, resp. emailovou adresou a heslem. Za zabezpečení těchto přihlašovacích údajů před ztrátou a zneužitím odpovídá registrovaný uživatel.

8.5. Registrovaný uživatel může svůj uživatelský účet v e-shopu kdykoli a bez jakýchkoli omezení zrušit.

8.6. Prodávající může uživatelský účet registrovaného uživatele zrušit, pokud registrovaný uživatel tento účet déle než 1 rok nevyužívá nebo v případě, že registrovaný uživatel hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

8.7. Pokud registrovaný uživatel zadá v e-shopu jakýkoli komentář či hodnocení k produktům Prodávajícího, případně fotografii či jiné autorsky chráněné dílo, platí, že registrovaný uživatel prodávajícímu udělil bezúplatnou, výhradní, územně a časově neomezenou licenci ke zveřejnění takového díla pro jeho další upravování a komerční použití prodávajícím. Registrovaný uživatel je povinen zdržet se zadávání takových děl v e-shopu, které by porušovaly obecně závazné právní předpisy, zejména takové, které by bez souhlasu zasahovaly do osobnostních či autorských práv 3. osoby, které by svým obsahem pohoršovaly veřejnost nebo vybízely k násilí, jejichž obsah je vulgární či jiným způsobem zjevně nevhodný.

Všeobecné poučení o zpracování a ochraně osobních údajů:

8.8. Kupující, resp. nájemce, resp. registrovaný uživatel (dále společně jen „kupující“) bere na vědomí, že při uzavření smlouvy s prodávajícím prostřednictvím e-shopu, při používání e-shopu, při registraci v e-shopu při nebo při registraci k newsletteru dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž zpracování a ochrana těchto údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné také ve zvláštních podmínkách ochrany osobních údajů.

Prodávající zároveň upozorňuje, že při uzavření smlouvy dochází ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů, které kupující zadal ve své objednávce, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, která je také právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Kupující bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů by uzavření a plnění smlouvy nebylo možné.

V případě registrace v e-shopu dochází ke zpracování přihlašovacích a kontaktních údajů kupujícího, a to za účelem vytvoření uživatelského účtu a poskytování výše uvedených služeb spojených s registrací na základě souhlasu kupujícího, který je také právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Kupující bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů a udělení souhlasu by zřízení uživatelského účtu a poskytování služeb spojených s registrací nebylo možné.

Osobní údaje pro účely smlouvy budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o archivech a registraturách, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tzn. minimálně po dobu 10 let. Osobní údaje pro účely registrace v e-shopu budou zpracovány po dobu trvání zájmu kupujícího o využívání uživatelského účtu a služeb spojených s registrací v e-shopu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může být pověřen poskytovatel e-shopového řešení při zajištění řádného provozu e-shopu a správce CRM systému prodávajícího (např. nezávislí programátoři), poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů prodávajícího nebo poskytovatel doručovacích služeb při doručení objednaného zboží. Při zpracování osobních údajů kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž prodávající nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou zprostředkovatele. Kupující má především právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s registrací v e-shopu, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Možnost nákupu zboží v e-shopu a možnost registrace v e-shopu nejsou primárně určeny pro kupující mladší 16 let.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce e-shopu www.belenka.cz.

9.2. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

9.3. Případné spory vzniklé při plnění kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především dohodou. V případě, že dohoda nebude možná, jsou k řešení sporů příslušné soudy Slovenské republiky. 

9.4. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem, a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, kterým je i Slovenská obchodní inspekce, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Další subjekty ARS jsou uvedeny v seznamu na stránkách https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

9.5. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování.

9.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7 Pokud není v písemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím nebo zákonem stanoveno jinak, uplatní se na všechny vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují platné právní předpisy České republiky (dále společně jen „Rozhodné právo“). V případě, že kupující je spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má svůj domicil, upraveny odlišně, použije se právní úprava, která je pro kupujícího příznivější.

9.8. Za účelem sledování a vyhodnocování spokojenosti Kupujících s E-shopem a s nabízeným Zbožím Prodávající umožňuje, aby Kupující v E-shopu zadal své hodnocení, které bude u příslušného Zboží v anonymizované podobě zobrazeno pro účely dalších návštěvníků E-shopu.

9.9. Pravost těchto hodnocení Prodávající zajišťuje tak, že možnost hodnocení je zpřístupněna pouze Kupujícím, kteří uskutečnili nákup v E-shopu, a to prostřednictvím vlastního systému Prodávajícího nebo prostřednictvím systému pro zpracování hodnocení poskytovaného 3. osobou. Poskytnutí hodnocení je zcela dobrovolné.

9.10. V případě, že systém pro sběr a zpracování hodnocení provozuje 3. osoba, jakožto dodavatel služby, v emailu obsahujícím možnost odevzdat Prodávajícímu hodnocení bude taková osoba řádně identifikována, kdy podmínky poskytnutí příslušné služby jsou blíže popsány na internetových stánkách uvedené osoby.

9.11. V každém případě, kdy Kupující odevzdá Prodávajícímu své hodnocení, dochází k udělení nevýhradní a bezúplatné licence k využití hodnocení bez časového a územního omezení, která Prodávajícího opravňuje k použití hodnocení jakýmkoliv způsobem.

9.12. Kupující zmocňuje prodávajícího k využití hodnocení, aniž by kupujícího označil za autora, k výkonu svých osobnostních práv jeho jménem, a to buď samostatně, nebo s pomocí třetích osob.

9.13. Poskytnutím hodnocení kupující potvrzuje, že je oprávněn užívat majetková autorská práva ke svému hodnocení v rozsahu nezbytném pro udělení výše uvedené recenze, a že tuto recenzi poskytuje jako pravdivou v návaznosti na provedený nákup v E-shopu. Udělením licence Kupující zároveň potvrzuje, že hodnocení neporušuje autorská práva 3. osob.

9.14. Hodnocení kupujícího nesmí obsahovat informace, které jsou protiprávní nebo které odporují dobrým mravům.

9.15. Používání automatických hodnotících nástrojů a hodnocení, která nepocházejí od Kupujícího, se zakazuje.

9.16. Prodávající může v E-shopu umísťovat jak pozitivní, tak i negativní recenze, které nesmí bez vážného důvodu mazat. Prodávající si nicméně vyhrazuje právo zcela nebo zčásti vymazat všechny hodnocení odporující těmto podmínkám.

9.17. Hodnocení nejsou sponzorována.

9.18. Prodávající může za poskytnutí hodnocení nabídnout kupujícímu určité protiplnění, zejména ve formě slevy na další nákup, kdy podmínky pro získání a uplatnění takových protiplnění mohou být stanoveny vždy individuálně – dle aktuální marketingové akce prodávajícího.

9.19. Prodávající zveřejňuje v jednotlivá hodnocení chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Hodnocení poskytnuta v jiném jazyce mohou obsahovat i překlady, které zajistí sám Prodávající.

9.20. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Žilina 19.06.2024

---

Podmínky slevové akce

“Druhý pár bot s 50% slevou”

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky akce s názvem: “Druhý pár bot s 50% slevou” (dále jen “Slevová akce”), stanovují podmínky, rozsah a reklamu akce, postup při podávání reklamací a vrácení v rámci akce, pravidla využití a práva osob zúčastňujících se akce (dále jen “Podmínky akce”).
 2. Organizátorem akce je:
  1. společnost Be Lenka s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51085291, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 68526/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.cz, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).
  2. společnost Be Lenka Stores, s.r.o., se sídlem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, IČO: 53173872, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 75196/L, adresa elektronické pošty: info@belenka.cz, telefonický kontakt: +421 948 191 469 (dále jen „Organizátor”, nebo “Společnost Be Lenka”).
 3. Akce je realizovaná prostřednictvím Organizátora:
  1. v internetovém obchodě Organizátora dostupném na adrese www.belenka.sk, www.belenka.cz, www.belenka.com, www.belenka.de, www.belenka.eswww.belenka.fr, www.belenka.pl, www.belenka.it., (dále jen „Internetový obchod”),
  2. v kamenných prodejnách: prodejny s provozní adresou: Be Lenka, Náměstí Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina a PLAN BE, Mlýnské nivy 5A, 82109 Bratislava (dále jen “Kamenná prodejna”).
 4. Akce se mohou zúčastnit Zákazníci, kteří splní podmínky pro účast v akci. Tím se stávají účastníky této akce. (dále jen “Účastník akce”). 

Čl. II. Předmět akce a podmínky využití akce

 1. Předmětem slevové akce je možnost využít slevovou akci Účastníky Slevové akce podle podmínek stanovených v Podmínkách slevové akce včetně slevy 50 % na druhý, levnější pár bot (dále jen “Předmět slevové akce).
 2. Slevová akce je platná v termínu od 05. února 2024 do 14. února 2024 na nákup v internetovém obchodě a na nákup v kamenné prodejně (dále jen “Trvání akce”).
 3. Slevová akce se vztahuje na nezlevněné i zlevněné zboží, ale účastník akce může uplatnit výšku slevy maximálně 50 % na druhý, levnější pár bot.
 4. Slevová akce lze uplatnit:
  1. v kamenné prodejně automaticky při platbě na pokladně,
  2. při nákupu v internetovém obchodě po zadaní kódu LOVE50.
 5. Slevovou akci je možné kombinovat pouze se slevami uvedenými v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně, ale maximálně do 50 % výšky slevy.
 6. Slevová akce je podmíněná nákupem minimálně 2 produktů. Pokud Účastník akce nakoupí více než 2 páry produktů (t.j. 3 a více párů bot), Slevovou akci může uplatnit pouze na 1 nejlevnější produkt. Pokud se v elektronické objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, Prodávající o tom informuje kupujícího, přičemž není možnost takovou objednávku rozdělit na více dodávek.
 7. Slevová akce nezahrnuje (nesnižuje) náklady na dodání produktů zakoupených jako součást Slevové akce v internetovém obchodě, které Účastník akce plní v plné výši.
 8. Účastník akce má u nákupu produktů v internetovém obchodě, nebo v kamenné prodejně právo, a ne povinnost, využít Slevovou akci. To nevylučuje právo Společnosti Be Lenka na zavedení mechanismu automatické účasti ve Slevové akci ve prospěch Účastníka akce.
 9. Během Trvání akce může každý Účastník akce využít Slevovou akci vícenásobně, pod podmínkou, že pokaždé splní podmínky Slevové akce.
 10. Platnost Slevové akce je podmíněna rozvazovací podmínkou, která spočívá v tom, že Účastník slevové akce neuplatní právo na odstoupení od smlouvy ohledně kteréhokoliv produktu zakoupeného během Slevové akce, který nebyl zlevněný, a to ani po skončení Trvání akce. To znamená, že pokud si Účastník ponechá zlevněný produkt, ale v rámci odstoupení od smlouvy Společnosti Be Lenka s.r.o. vrátí dražší produkt, ztrácí nárok na poskytnutou slevu. Pohledávka Společnosti Be Lenka na doplacení ceny produktu, který byl původně zlevněný, bude v takovémto případě započítána oproti pohledávce Účastníka na vrácení ceny za zboží, které vrátil v rámci odstoupení od smlouvy.Čl. III. Vrácení zboží a reklamace

 1. Jakékoliv reklamace týkající se akce jsou uvedeny v podmínkách internetového obchodu na stránce https://www.belenka.cz/obchodn... v časti 7: Záruční podmínky a reklamační řád. 

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

 1. Účastí ve slevové akci účastník přijímá pravidla a podmínky slevové akce.
 2. Tyto podmínky Slevové akce jsou dostupné na URL adrese: https://www.belenka.cz/love50/
 3. Společnost Be Lenka s.r.o má právo Slevovou akci kdykoliv prodloužit, odvolat, nebo jakkoliv změnit, a to bez uvedení důvodu. Informace o odvolaní, prodloužení, nebo jakékoliv změně bude oznámená prostřednictvím internetového obchodu, a to v termínu dvou dní před jejím prodloužením, odvoláním, nebo změnou.
 4. Zpracovatelem osobních údajů účastníků Slevové akce je společnost Be Lenka s.r.o. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů je možné najít v Podmínkách ochrany osobních údajů společnosti Be Lenka s.r.o., které jsou k dispozici na URL adrese: https://www.belenka.cz/podmien...Žilina 1.2.2024